ൽ നിര്ബാധം 5 മിനിറ്റ്: മെഡിക്കൽ ഡിസോർഡർ ഒരു വലിയ വിവരണം

TED Ed, The Psychology of Post-Traumatic Stress Disorder

ഞാൻ നിര്ബാധം ഈ സംക്ഷിപ്തമായ വീഡിയോ കാണാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. സമൂഹത്തിന്റെ നിര്ബാധം മികച്ച ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ, അത് ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

കൂടുതല് വായിക്കുക

ഞാൻ സൂയിസൈഡൽ സുഖമാണ്, പാവപ്പെട്ട അഴുക്ക്, സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ട്: നീ എന്തുചെയ്യും?

കേറ്റ് Spade ആൻഡ് അന്തോണി ബൊഉര്ദൈന് സ്വയം കൊന്നു. Everyone says, “സഹായം ആവശ്യപ്പെടുക. നീ ഒറ്റക്കല്ല!” എനിക്ക് സഹായം ആവശ്യമാണ്, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ്, ഞാൻ സൂയിസൈഡൽ തോന്നുന്നു: ഞാൻ കിടക്കുന്നു ഞാൻ പറയുന്നു.

കൂടുതല് വായിക്കുക

I’m disabled & വീടില്ലാത്ത.

I must earn money from advertisements.

Please whitelist my website and YouTube channel in your ad blocker or cookie blocker, such as Privacy Badger.

നന്ദി.