ഒരു പുതിയ (ചെറിയ-ഇഷ്) പ്രശ്നം; നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സമയത്തു ചെയ്യും?

Notepad and pencil

നിങ്ങൾ എന്നെ എഴുതാനും പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനും സഹായിക്കും എങ്കിൽ (ഓൺലൈൻ), ഞാൻ വീണ്ടെടുക്കേണ്ടതുമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്തുണ ലഭിക്കും.

കൂടുതല് വായിക്കുക

ഫേസ്ബുക്ക് പിടിച്ചുപറിയും; നിരാശാബോധം; ആത്മഹത്യയെപ്പറ്റിയുള്ള ചിന്തയ്ക്ക് വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന

പോസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആശയവിനിമയം അവരെ പണം എന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്റെ ജീവിതം നിയമപരമാണ്.

കൂടുതല് വായിക്കുക