ആത്മഹത്യ, അല്ലെങ്കിൽ അതിജീവിക്കാൻ മോഷ്ടിക്കാൻ?

ഞാൻ നിരന്തരമായ വേദന പ്രണയത്തിലാണ്. ഞാൻ അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ടത്ര. ഏത് നല്ലത്: ആത്മഹത്യ അല്ലെങ്കിൽ മോഷ്ടിക്കുന്നത്? ഞാൻ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ വെറുക്കുന്നു.

നിങ്ങൾ എന്നെ ആ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ: സഹായിക്കൂ.

കൂടുതല് വായിക്കുക