[വീഡിയോ] എന്റെ ട്യൂമറിൽ സ്വയം ശസ്ത്രക്രിയയുടെ സംഗ്രഹം (ലിപ്പോമ?): മുറിവുകൾ, പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നു, & തടസ്സപ്പെട്ട സ്യൂച്ചറുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നു

മുന്നറിയിപ്പ്: ഗ്രാഫിക് ഇമേജുകൾ

കൂടുതല് വായിക്കുക

I’m disabled & വീടില്ലാത്ത.

I must earn money from advertisements.

Please whitelist my website and YouTube channel in your ad blocker or cookie blocker, such as Privacy Badger.

നന്ദി.