ഒറ്റദിവസം-തെളിയിക്കാൻ പ്സിലൊച്യ്ബിന് ആൻഡ് മ്ദ്മ മരുന്ന് ആകുന്നു

A person helping another person climb a steep hill

നിങ്ങൾ ആ പ്സിലൊച്യ്ബിന് ആൻഡ് മ്ദ്മ വിഷാദരോഗം എന്റെ വീണ്ടെടുക്കൽ പിന്തുണ മരുന്നുകൾ തെളിയിക്കുകയും സഹായിക്കും, ഉത്കണ്ഠ, ഒപ്പം വൈകല്യം.

കൂടുതല് വായിക്കുക

[Asinine] Fark.com blames victim of sexual assault when stranger touches her

Fark.com collects interesting or strange links and allows people to comment on them. The editors at Fark categorize each link: amusing, ironic, dumbass, interesting, asinine, തുടങ്ങിയവ. In honor of their categories, I am placing this post in the category [Asinine]. On Sun, 12 Oct 2008 at 5:33 പ്രധാനമന്ത്രി, Fark labeled the following link as [Ironic],

കൂടുതല് വായിക്കുക