ഞാൻ സൂയിസൈഡൽ സുഖമാണ്, പാവപ്പെട്ട അഴുക്ക്, സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ട്: നീ എന്തുചെയ്യും?

കേറ്റ് Spade ആൻഡ് അന്തോണി ബൊഉര്ദൈന് സ്വയം കൊന്നു. Everyone says, “സഹായം ആവശ്യപ്പെടുക. നീ ഒറ്റക്കല്ല!” എനിക്ക് സഹായം ആവശ്യമാണ്, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ്, ഞാൻ സൂയിസൈഡൽ തോന്നുന്നു: ഞാൻ കിടക്കുന്നു ഞാൻ പറയുന്നു.

കൂടുതല് വായിക്കുക

I’m disabled & വീടില്ലാത്ത.

I must earn money from advertisements.

Please whitelist my website and YouTube channel in your ad blocker or cookie blocker, such as Privacy Badger.

നന്ദി.