ൽ നിര്ബാധം 5 മിനിറ്റ്: മെഡിക്കൽ ഡിസോർഡർ ഒരു വലിയ വിവരണം

ഈ വീഡിയോ നിര്ബാധം ഒരു സംക്ഷിപ്തമായ വിവരണം. നിങ്ങൾ മെച്ചപ്പെട്ട നിര്ബാധം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും മറ്റ് ആളുകൾ ഈ വീഡിയോ വിരിച്ചു ചെയ്താൽ, നിങ്ങൾ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല: നിര്ബാധം ഞങ്ങളെ ഉള്ളവർക്കും ആത്മഹത്യ നിരക്ക് ജ്യോതിശാസ്ത്ര ആണ്, ഒപ്പം നിര്ബാധം ആയുസ് കുറയ്ക്കുന്നു.


കൂടുതല് വായിക്കുക

I’m disabled & വീടില്ലാത്ത.

I must earn money from advertisements.

Please whitelist my website and YouTube channel in your ad blocker or cookie blocker, such as Privacy Badger.

നന്ദി.