[വീഡിയോ] Google Assistant really wants to show me something

നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എന്റെ രോഗവും എന്റെ ദാരിദ്ര്യം ചികിത്സിക്കാൻ കഴിയും എന്റെ വീണ്ടെടുക്കൽ പിന്തുണ.

കൂടുതല് വായിക്കുക

I’m disabled & വീടില്ലാത്ത.

I must earn money from advertisements.

Please whitelist my website and YouTube channel in your ad blocker or cookie blocker, such as Privacy Badger.

നന്ദി.