എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ ആശയങ്ങൾ പകരം പോസ്റ്റ് എന്റെ ആശയങ്ങൾ ചെയ്തുവരുന്നു?

എന്റെ മെഡിക്കൽ അവസ്ഥ എന്റെ ആശയങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നെ തടയാൻ ഞാൻ എന്റെ ആശയങ്ങൾ, ചേട്ടാ. ആ വൈകല്യം ഒരു പ്രാഥമിക നിർവചനം ആണ്: ആരോഗ്യ നില ഇപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തി നിവർത്തിക്കും കഴിയും എന്ന് ആ ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും തടയുന്ന ആരോഗ്യ നില. Without help from other people so that I can

കൂടുതല് വായിക്കുക

എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് കഴിയില്ല “ഒരു ജോലി”?

നിങ്ങൾ ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ, അല്ലെങ്കിൽ ജീവനക്കാരൻ ആർ ഉണ്ടായിരുന്നു സങ്കൽപ്പിക്കുക, എല്ലാ ദിവസവും, പെട്ടെന്നു തിരക്കിലാണെന്നും മാറി അവന്റെ ഡെസ്ക് കീഴിൽ ക്രാൾ. തന്റെ ജോലി ആയിരുന്നു എത്ര നല്ല സാരമില്ല, നിങ്ങൾ ജോലിസ്ഥലത്തെ ഇമെയിലുകൾ തുറക്കാൻ ഭയപ്പെടുന്നു ഒരു ജീവനക്കാരൻ തന്നെ നല്ലതു തന്നെ തോന്നുന്നുവോ? Sometimes I am paralyzed by indecision and other

കൂടുതല് വായിക്കുക

I’m disabled & വീടില്ലാത്ത.

I must earn money from advertisements.

Please whitelist my website and YouTube channel in your ad blocker or cookie blocker, such as Privacy Badger.

നന്ദി.