എന്റെ അച്ഛൻ, ഡാൻ ഹോഗൻ, thinks a 42-cent stamp trumped my homelessness, നൈരാശം, ഉത്കണ്ഠ & നിര്ബാധം

നിന്നും: ഡാൻ ഹോഗൻ [[email protected]]
Sent: Thursday, ഏപ്രിൽ 19, 2012 11:24 രാവിലെ
ചെയ്യുക: ഹണ്ടർ ഹോഗൻ
Cc: Lindy Lumbert
വിഷയം: RE: your student loan which I co-signed

Since you choose not to sign and mail a 42 cent letter, I have had to pay $658 today to bring your account current on your two student loans.

I’ll start making monthly payments in June of $402 unless you tell me you can take over your obligations.

ഡാൻ ഹോഗൻ, CMF, CPF
യജമാനൻ & ഹോഗൻ മലയാളം രാജ്യം
ഡാൻ ഹോഗൻ
1 – 713 – 454-7660 USA Direct Line
1 – 713 – 249-1365 USA Cell Phone
1 – 713 – 523-4200
Houston, Texas USA

കൂടുതല് വായിക്കുക

I’m disabled & വീടില്ലാത്ത.

I must earn money from advertisements.

Please whitelist my website and YouTube channel in your ad blocker or cookie blocker, such as Privacy Badger.

നന്ദി.