എന്റെ അച്ഛൻ, ഡാൻ ഹോഗൻ, finally talks about finances but inexplicably Cc: my mom, who he divorced when I was 5

നിന്നും: ഡാൻ ഹോഗൻ [[email protected]]
Sent: തിങ്കളാഴ്ച, ഏപ്രിൽ 2, 2012 3:43 പ്രധാനമന്ത്രി
ചെയ്യുക: ഹണ്ടർ ഹോഗൻ
Cc: Lindy Lumbert
വിഷയം: Forbearanceyour loans

I spoke with Chase today. They agreed to a 2 month forbearance so the March and April payment is delayed. Payments must resume May 6.

Regarding the 2nd loan I co-signed from NCT, I will be filling out a forbearance for that loan too. Hopefully, they’ll grant it too.

You mentioned bankruptcy. That is an option but legally it does not forgive private student loans and most federal student loans. It’s my understanding that your student load default or non-payment would always be part of your credit history and mine.

If you are to default on your loan payments, I have two options: pay or not pay.

കൂടുതല് വായിക്കുക

I’m disabled & വീടില്ലാത്ത.

I must earn money from advertisements.

Please whitelist my website and YouTube channel in your ad blocker or cookie blocker, such as Privacy Badger.

നന്ദി.