എന്റെ അച്ഛൻ, ഡാൻ ഹോഗൻ, “let’s me goand is indifferent to my defaulting on loans he cosigned

നിന്നും: ഡാൻ ഹോഗൻ [[email protected]]
Sent: തിങ്കളാഴ്ച, ജൂലൈ 4, 2011 9:18 രാവിലെ
ചെയ്യുക: ഹണ്ടർ ഹോഗൻ
വിഷയം: RE:

it is natural to want to support you but I need to get it that I can’t and will not support you the way you want; I got it now

I believe the attitudes and behaviors we as individuals demonstrate produce what they hold dear (അതായത്. holding fear produces fear, holding love produces love, തുടങ്ങിയവ)

you and I think and process our life’s experiences differently. we have different attitudes and behaviors as to how we approach the world we interact with. our judgments, decrenments and the way we process information, the way we manage our important and close relationships ….are different.

my approach works for me and you have never that I can recall told me I need to change

I need to do that for you too and mentally / emotionally let you go.

you have the right to approach life just the way you want.

if that means you default on your loans so be it

ഡാൻ ഹോഗൻ, CMF
713-523-4200 Work
713-249-1365 Cell

കൂടുതല് വായിക്കുക

I’m disabled & വീടില്ലാത്ത.

I must earn money from advertisements.

Please whitelist my website and YouTube channel in your ad blocker or cookie blocker, such as Privacy Badger.

നന്ദി.