എന്റെ അച്ഛൻ, ഡാൻ ഹോഗൻ, ഒരുപക്ഷേ ഒരു ബുദ്ധി റൂമില് ഉണ്ട്

ഒരു ബുദ്ധി റൂമില് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ദുസ്വപ്നം വ്യക്തി അല്ലയോ, ഞങ്ങളെ അവൻ എന്റെ വീണ്ടെടുക്കൽ പിന്തുണയ്ക്കും വിശ്വസിക്കാൻ അത് യാഥാർഥ്യത്തിനു.

കൂടുതല് വായിക്കുക

I’m disabled & വീടില്ലാത്ത.

I must earn money from advertisements.

Please whitelist my website and YouTube channel in your ad blocker or cookie blocker, such as Privacy Badger.

നന്ദി.